logo solidarnoscNa pracodawcy, w którego firmie działają związki zawodowe, ciąży wiele obowiązków. Musi on pamiętać o:

- konieczności konsultacji ze związkiem zamiaru wypowiedzenia pracownikowi reprezentowanemu przez związek umowy o pracę na czas nieokreślony oraz zamiaru zmiany warunków pracy lub płacy,

- szczególnej ochronie stosunku pracy działaczy związkowych.

Jeżeli pracownik zostanie powołany do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, wówczas przysługuje mu zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie na dokonanie doraźnej czynności związkowej lub urlop bezpłatny dla wypełniania tej funkcji.

Na terenie zakładu pracy może działać jedna lub więcej zakładowych organizacji związkowych. Jeżeli organizacja związkowa działa u co najmniej dwóch pracodawców, wówczas jest to międzyzakładowa organizacja związkowa.

logo solidarnoscZbiorowe prawo pracy

W stosunku pracy to pracodawca ma przewagę nad pracownikiem. Aby choć częściowo wyrównać tę dysproporcję, w firmach powstają związki zawodowe. Mają one reprezentować załogę i bronić jej praw. Związkowcy mają wiele uprawnień, które gwarantują im znaczną niezależność od pracodawcy. Pozwala to im występować w obronie praw pracowniczych bez obawy o utratę własnego stanowiska pracy. Przywileje te przysługują jednak wyłącznie członkom tych związków, które mają status zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej.

Pracodawca powinien zapewnić im pomieszczenia i urządzenia w firmie, aby mogli sprawować swoje funkcje w organizacji. Musi się liczyć także z tym, że działacza nie będzie w pracy.

logo solidarnoscKatarzyna Sawicka, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników TESCO

Pracownicy sieci handlowej Tesco każdego dnia obsługują setki tysięcy klientów w całej Polsce. Niestety, wynagrodzenie, jakie otrzymujemy, pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie wystarcza na godne życie. Wielu codziennie myśli jak się utrzymać, czy zakładać rodzinę, wielu z naszych kolegów i koleżanek wybrało emigrację. Organizacja Zakładowa Pracowników TESCO NSZZ "Solidarność" zrzesza prawie 3 tys. pracowników. Wystąpiliśmy o 30 proc. podwyżkę (średnio 300 zł netto) dla każdego pracownika. Na razie otrzymaliśmy 11,5 proc. podwyżki przede wszystkim dla pracowników kas i pracowników pracujących w nocy. Uważamy, że pracownicy TESCO zasługują na wyższe płace, dlatego ciągle rozmawiamy o tym z pracodawcą. Przedstawiciele naszej organizacji systematycznie kontaktują się z pracownikami TESCO w całym kraju. Rozwiązujemy problemy, które nam zgłaszają, organizujemy ich w NSZZ „Solidarność”. Możemy pracować w lepszych warunkach jeśli wszyscy się o to upomnimy.

logo solidarnoscPracownicy tworzą związek zawodowy, aby skutecznie reprezentować swoje interesy. Można mieć najlepsze prawo pracy zapisane w kodeksie, ale nie ma żadnej gwarancji, że pracodawca będzie go przestrzegał. Zorganizowani w silny związek pracownicy mogą prowadzić skuteczne negocjacje z pracodawcą i skłonić go do przestrzegania swoich praw, poprawy warunków pracy czy podwyżki wynagrodzeń. Prawo obowiązujące w Polsce, mówi, że reprezentatywną organizacją pracowników do rozmów z pracodawcą jest związek zawodowy. Wystarczą 3 osoby, aby założyć organizację związkową. Jednak zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami. PAMIĘTAJ! Im więcej pracowników należy do związku, tym większą stanowią siłę wobec pracodawcy, z którym będą prowadzić rozmowy!

Masz problemy w pracy?

Za mało zarabiasz?

Nie wolno Ci iść na zwolnienie lekarskie?

W Twojej umowie o pracę jest inna kwota niż w tabeli płac?

Zastanów się, czy tylko Ty masz podobne zastrzeżenia? Może Twoi koledzy i koleżanki myślą podobnie?

Pracownicy, którzy się organizują mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, uczciwsze  traktowanie, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Pracodawcy będą słuchać pracowników, jeśli będziemy mówić jednym głosem.

Związek zawodowy jest organizacją pracowników, którzy organizują się, by zbudować siłę mogącą spowodować poprawę warunków życia.