W celach informacyjnych zamieszczamy poniżej informację nt. regulaminu wyborów SIP: Regulamin wyborów Społecznego Inspektora Pracy

midi news 380 logo sipW trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy stanowi się, co następuje:

midi news 380 logo sipInstytucja społecznego nadzoru nad warunkami pracy od szeregu lat odgrywa istotną rolę w dążeniu do poprawy warunków pracy, a co za tym idzie – zwiększeniu udziału pracowników w kształtowaniu bezpiecznego miejsca pracy. Realizacja tego zadania powierzona została przez ustawodawcę w pierwszej kolejności społecznym inspektorom pracy, ustalając ich status w akcie prawnym rangi ustawy. Pierwsza ustawa o społecznej inspekcji pracy uchwalona została 4 lutego 1950 r., a zaczęła obowiązywać 28 lutego 1950 r.,tak więc społeczna inspekcja pracy ma już 55 lat. Aktualnie obowiązująca ustawa pochodzi z 24 czerwca 1983 r., a więc od jej uchwalenia minęło ponad dwadzieścia lat. W tym okresie dokonały się radykalne przemiany ustrojowe, pojawił siê między innymi pluralizm związkowy, natomiast społeczna inspekcja pracy funkcjonuje w ramach niezmienionych od lat podstaw prawnych. 

Poradnik SIP