Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

Dołącz do nas na Facebooku!

E-mail:

biuro@twojadomena.pl

 

Pracownik nie będący członkiem Związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy - podejmując uchwałę w dniu 20.06.1991 r. (I PZP 11/91) następującej treści: "Kierownik zakładu pracy nie ma obowiązku zawiadamiania na podstawie art. 38 par. 1k.p. o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę działających w zakładzie pracy organizacji związkowych w sytuacji, gdy pracownik nie zrzeszony nie wskazał do obrony swoich praw zakładowej organizacji, która wyraziła na to zgodę" Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw "Solidarności" powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.

 

Zasady Twojego wynagradzania ustalane są w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. Nie jesteś skazany na jedyną propozycję "nie do odrzucenia" jaką przedstawi Ci pracodawca. Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy. Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych w tym zakładzie może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość kontrolowania wydatków z funduszu socjalnego i mieszkaniowego. Jest wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

 

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku i masz problemy pracownicze lub inne - to zapisz się do NSZZ "Solidarność" aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa działająca w Twoim zakładzie, będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

 

Jeżeli jesteś członkiem NSZZ "Solidarność" i potrzebujesz pomocy, to możesz liczyć na pomoc działaczy i pracowników Zarządu Regionu. Potrzebne informacje i porady otrzymasz w siedzibie Zarządu Regionu lub jego Biurach Terenowych. Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków Związku i pomagają w procesach sądowych dotyczących spraw pracowniczych. Prawnicy przyjmują we wszystkich Biurach Terenowych oraz w Biurze Ekonomiczno-Prawnym i Interwencji Zarządu Regionu w Katowicach, (tel. 32 253-75-08 pokoje 112,114,116). W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków pracy informacji udziela i doradza Biuro Ochrony Warunków i Bezpieczeństwa Pracy ZR (tel. 32 353-84-25 wewn. 221, pokój 221). Posiadamy związkowy fundusz strajkowy oraz związkowy fundusz pomocy bezrobotnym "Akcja na Rzecz Bezrobotnych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" W przypadku utraty pracy skorzystaj koniecznie z pomocy Biura ds. Ochrony, Pośrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego (pokój 113, tel. 32 206-89-04), a także z Punktu Poradnictwa i Informacji dla Poszukujących Pracy (pokój 115).

 

Przyłącz się do nas

 

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego, a w Twoim zakładzie pracy działa NSZZ "Solidarność" udaj się do komisji zakładowej i złóż deklarację członkowską. Tam również uzyskasz wszelkie informacje na temat prowadzonej działalności i przysługujących Ci praw związkowych.

 

Zgodnie ze Statutem NSZZ "Solidarność" członkami naszego Związku mogą zostać: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), osoby zatrudnione w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania), uczniowie przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy, osoby bezrobotne, emeryci i renciści, osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

 

Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwej komisji zakładowej (międzyzakładowej lub wydziałowej). Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku zainteresowanemu służy prawo odwołania do walnego zebrania organizacji zakładowej (międzyzakładowej, względnie wydziałowej).

 

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy nie działa jeszcze NSZZ "Solidarność" spróbuj z naszą pomocą zorganizować pracowników i założyć zakładową organizację związkową. Osoby, które nie mogą się zrzeszać w macierzystych zakładach pracy, mogą tworzyć organizacje związkowe przy terenowych strukturach Związku. W tym celu skontaktuj się z jednym z biur terenowych Zarządu Regionu.

 

Warto się organizować!

Prawo tworzenia i wstępowania do NSZZ "Solidarność" przysługuje:
- osobom wykonującym pracę zarobkową
- zatrudnionym na umowę o pracę
- zatrudnionym za umowę zlecenie lub inną umowę cywilno-prawną
- samozatrudnionym- stażystom- wolontariuszom
- emerytom i rencistom- bezrobotnym
- osobom skierowanym do odbycia służby zastępczej
- Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Strażaków Państwowej Straży Pożarnej, pracownikom Najwyższej Izby Kontroli
 

5 powodów, dla których warto się przyłączyć do NSZZ "Solidarność":

- Nie jesteś sam, jeśli masz problemy w pracy

- stoi za Tobą największy Związek Zawodowy w Polsce

- Działając w NSZZ "Solidarność" masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,

- Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,

- Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów,

- Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

 

Nie zwlekaj zapisz się "Zorganizowani mają lepiej!!!"

 

Region Jeleniogórski NSZZ "Solidarność"

tel. 601 428 206

e-mail: soljg@solidarnosc.org.pl

Dlaczego warto ?