Wykonanie Paweł Wysocki WebWave CMS

29 maja 2023

26 maja 2023 w Mysłakowicach pod Jelenią Górą odbyło się XXXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”. 

 
 

W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości, z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na czele. Wśród gości byli również m.in. Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk, Bogdan Orłowski, przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe, Krzysztof Nowicki, wiceprezes PKN Orlen, Sławomir Wochna, dyrektor KWB Turów.

- uczestników WZD przywitał Franciszek Kopeć, przewodniczący regionu, który następnie przystąpił do podsumowania mijającej kadencji. Wśród licznych akcji protestacyjnych i działań związkowych warto przypomnieć m.in. manifestacje w obronie wyrzuconych związkowców w Castoramie. Walka ta okazała się dużym sukcesem jeleniogórskiej „Solidarności”, bowiem po dwóch latach związkowcy na mocy wyroków sądowych zostali przywróceni do pracy. Innym sukcesem mijającej kadencji były działania negocjacyjne i promocyjne w Przedsiębiorstwie HORMANN, co poskutkowało zwiększeniem uzwiązkowienia o ponad 100 proc. Oczywiście najistotniejszym wydarzeniem w ostatnich pięciu latach była walka w obronie KWB Turów. Związkowcy z regionu brali licznie udział w akcjach manifestacyjnych we Wrocławiu, Warszawie i finalnie w Luksemburgu. Turów został obroniony i wciąż pozostaje priorytetem dla Regionu Jeleniogórskiego. Wśród innych działań związku można wymienić m.in. wizytowanie biur poselskich i senatorskich w sprawie zwiększenia wynagrodzeń strefy publicznej, zbieranie podpisów pod projektem ustawy o emeryturach stażowych, pikieta w Lubsku w sierpniu 2022 r., udział w Marszu Papieskim w Krakowie, pikieta przed Zakładem Porcelany „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. 

- podsumował Franciszek Kopeć. 

Następnie delegaci udzielili absolutorium przewodniczącemu i zarządowi regionu oraz przystąpili do wyboru władz na nową kadencję. Delegaci powierzyli Franciszkowi Kopciowi misję dalszego kierowania prac regionu.

 

 

Franciszek Kopeć ponownie na czele jeleniogórskiej „Solidarności”